Тема уроку. Мінеральні добрива. Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати,проблеми їх умісту в продуктах харчування. Загальні відомості про нітратні й фосфатні добрива.

викладач Обух З.Я.

Методична розробка уроку з хімії.

Мета:

Навчальна:

на основі знань про основні класи неорганічних сполук систематизувати знання

про фізичні та хімічні властивості нітратів та фосфатів; якісні реакції на

нітрат-іон, фосфат-іон; ознайомити із загальними властивостями мінеральних

добрив та їх застосуванням; вмістом нітратів у продуктах харчування, із

запобіжними заходами потрапляння нітратів до організму людини;

розвиваюча: вдосконалювати навички написання рівнянь реакцій різних типів,

розвивати увагу , пам’ять, хімічне мовлення , логічне мислення, уміння

сприймати інформацію, аналізувати , порівнювати, встановлювати

причинно-наслідкові зв`язки, робити висновки; удосконалювати вміння роботи

з хімічним обладнання реактивами;

виховна: виховувати культуру поведінки під час уроку та спілкування ,

взаємодопомогу,свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров’я і здоров’я

всіх живих організмів на нашій планеті.

Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань,умінь і навичок і творчого

застосування їх на практиці.

Форми роботи: фронтальна,групова робота,лабораторна робота,семінар.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів,таблиця розчинності,ряд активності металів,схема класифікації нітратних і фосфатних добрив; ПК,зразки мінеральних добрив,штативи з пробірками,вода;сульфатна кислота,мідна дротина,арґентум нітрат.

Міжпредметні зв`язки:біологія,фізіологія,валеологія,графічний редактор.

 

ХІД УРОКУ

I.Організаційний етап.

II.Евристична бесіда

1.Поясніть,чому нітратна кислота утворює один вид солей,а фосфатна –три види.

2.Назвіть наведені солі:NаNO3, KH2PO4, CaHPO4, ( NH4)3PO4.

3.Особливі властивості нітратів-термічний розклад:

1)2NаNO3à2NаNO2+O2

2)2Pb(NO3)2à 2PbO+4NO2+O2

3)2AgNO3à2Ag+2NO2+O2

4)NH4NO3àN2О+2H2O

III.Мотивація навчальної діяльності учнів.Епіграф уроку:

«Розум є здатність використовувати сили навколишнього світу без руйнування цього світу»Брати Стругацькі,письменники-фантастиОголошення теми, мети уроку.

IV.Семінар з теми «Мінеральні добрива»Розповідь учителя. Добрива – речовини , які вносять у грунт для покращення розвитку рослин. Розрізняють мінеральні та органічні добрива. Основою мінеральних добрив є неорганічні сполуки,серед яких переважають солі. До органічних добрив належать гній, пташиний послід,торф,перегній ( залишки після гниття і розкладу рослин) тощо. Усі елементи однаково необхідні рослинам. За цілковитої відсутності будь-якого елемента в ґрунті рослина не може рости й розвиватися нормально. Усі мінеральні елементи беруть участь у складних перетвореннях органічних речовин,що утворюються в процесі фотосинтезу. Рослини для утворення своїх органів – стебел,листків,квіток,плодів,бульб- використовують мінеральні поживні елементи в різних співвідношеннях.У ґрунтах зазвичай наявні всі необхідні рослині поживні елементи,але часто окремих елементів буває недостатньо для задовільного росту рослин. Застосування мінеральних добрив є одним з основних прийомів інтенсивного землеробства.

1. Вивчення схеми класифікації мінеральних добрив

 

Мінеральні добрива

 

                                                                                                                                      2.Повідомлення учнів про мінеральні добрива,обговорення                                                                                                                                         проблеми використання мінеральних добрив у сільському                                                                                                                                           господарстві,проблеми забруднення навколишнього                                                                                                                                                     середовища,роль Нітрогену й Фосфору для живих організмів.                                                                                                                                       2.1Мінеральні добрива (Мультимедійна                                                                                                                                                                         презентація)Нітратні добриваАмоніакові й амонійні добрива                                                                                                                                       : рідкий NH3,амоніакова вода,амоній і амоній-натрій                                                                                                                                                   сульфати та ін. Перетворюються в ґрунті на малорухому                                                                                                                                             форму,що під дією наявних у ґрунті бактерій,здатних до                                                                                                                                               нітрифікації,поступово переходять у більш рухливу                                                                                                                                                       форму,добре засвоювану рослинами. Ці добрива придатні                                                                                                                                           для всіх сільськогосподарських культур і застосовуються на                                                                                                                                       кислих і некислих ґрунтах у разі їх вапнування.Нітратні                                                                                                                                                 добрива : натрієва й калієва селітри. Тривале застосування                                                                                                                                         нітратних добрив може іноді призводити до підлужування                                                                                                                                             ґрунту . Їх використовують на всіх ґрунтах для                                                                                                                                                               передпосівного внесення й підгодівлі всіх видів рослин у                                                                                                                                               період вегетації.Амонійно-нітратні добрива : амоніакова селітра й аміак ати на її основі,вапняно-амоніакова селітра –суміш СаСО3 й NH4NO3. Ці добрива можна використовувати в різних кліматичних зонах під різні ґрунти й усі види культур.Амідні добрива : розрізняють добре розчинні й погано розчинні. До добре розчинних належить карбамід, до погано розчинних - уреформ та ізобутилен карбамід,який одержують шляхом конденсації ізомасляного альдегіду з карбамідом. Сфери застосування й масштаби виробництва повільно діючих добрив через їх високу вартість поки що обмежені.Амонійно-нітратно-амідні добрива : концентровані водні розчини карбаміду й амоній нітрату,а також їхні розчини в амоніаковій воді. Є ефективними як для внесення в ґрунт,так і для підгодівлі рослин.

       3.Повідомленння учнів про нітрати й нітрити в продуктах харчування,їх дію на організм людини,використання в промисловості й сільському господарстві. (Мультимедійна презентація.)Якісна реакція на нітрати. Виявлення нітратів у продуктах харчування. Експеримент.4KNO3+2H2SO4+CuàCu (NO3)2+2K2SO4+2H2O+2NO2 Фосфатні добриваПриродні сполуки Фосфору – фосфорити й апатити – містять Фосфор у вигляді нерозчинного третинного фосфату Ca3(РО4)2, який погано засвоюється рослинами. Для одержання легкозасвоюваних добрив фосфорити переробляють,перетворюючи нормальну сіль на кислу. У такий спосіб виготовляються найважливіші фосфатні добрива – суперфосфат,подвійний суперфосфат і преципітат. Для одержання суперфосфату дрібно розмелений природний фосфорит змішують з такою кількістю сульфатної кислоти,щоб на одну молекулу третинного кальцій фосфату припадали дві молекули сульфатної кислоти. Суміш енергійно перемішують і завантажують в особливі безперервно діючі камери,де реакція завершується:Са3(РО4)2 + 2Н2SO4=Ca(H2PO4)2+ 2CaSO4У результаті реакції одержують суміш гіпсу з первинним фосфатом Са3(РО4)2,що порівняно легко розчиняється у воді. Ця суміш у подрібненому або гранульованому стані й називається суперфосфатом.Простий суперфосфат - добриво з порівняно невисоким умістом поживних речовин (14 -20% засвоюваного Р2О5). Більш ефективним і транспортабельним є подвійний суперфосфат,що являє собою продукт розкладу природного фосфату не сульфатною,а фосфатною кислотою. Кількість засвоюваного Р2О5 у подвійному суперфосфаті становить 40-50%.Преципітат являє собою фосфатне добриво,до складу якого входить вторинний кальцій фосфат Са2(НРО4)3,або СаНРО4,що не розчиняється у воді,але розчиняється в кислотах,які містяться в ґрунті.Фосфатні добрива називаються простими,тому що містять лише один з необхідних рослинних елементів. Більш перспективними є складні мінеральні добрива,що містять кілька поживних речовин. До добрив такого типу належать амофос,калійна селітра й нітрофоска.Першу з цих речовин одержують шляхом взаємодії фосфатної кислоти з амоніаком. Залежно від ступеня нейтралізації утворюються моно амонійфосфатNH4H2PO4 і діамонійфосфат (NH4)2HPO4.Калійна селітра являє собою подвійне добриво,що містить Нітроген і Калій. Одержують її в результаті обмінного розкладу хлористого калію й натронної,або амоніакової,селітри. Нітрофоска- потрібне добриво,що містить Нітроген,Фосфор і Калій. Одержують нітрофоску шляхом сплавлення амоній фосфату (NH4)2HPO4, амоній нітрату NH4NO3 і калій хлориду або сульфату.Якісна реакція на фосфати:3AgNO3+Nа3PO4àAg3PO4 +3NaNO3

       4. Лабораторний дослід «Ознайомлення зі зразками нітратних і фосфатних добрив.»V. Підбиття підсумків уроку,виставлення оцінок за роботу на уроці й повідомлення на семінарі Узагальнення вчителя Застосування мінеральних добрив – один з основних прийомів інтенсивного землеробства. За високого рівня агротехніки й застосування добрив можна керувати врожайністю,підвищувати її в кілька разів. Саме таке питання наразі розв`язують наші хіміки й сільськогосподарські працівники для того,щоб достатньо забезпечити потреби країни в продуктах харчування,а промисловість – у сировині.VI. Домашнє завданняОпрацювати матеріал параграфа,відповісти на запитання до нього,виконати вправи.Творче завдання : створити рекламу або «антирекламу» мінеральних добрив.