Тема: Облік грошових коштів у касі підприємства

викладач - Шулятицька Зоряна Мирославівна.

 

План

1.Поняття про касу.

2.Ліміт каси

3. Документальне оформлення касових операцій

4. Порядок оформлення касової книги

5.Інвентаризація касиОднією з найважливіших ділянок роботи на підприємстві , що відноситься до фінансової діяльності є ведення касових операцій . Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах створюється каса . Каса–це спеціальне приміщення , обладнане сигналізацією , сейфами , шафами для зберігання , приймання , видачі грошей та цінних паперів. Касові операції здійснює касир. Касир-це особа , яка несе матеріальну відповідальність за зберігання оприбуткування та видачу готівки і цінних паперів , а також за збитки скоєні організації , підприємству як у результаті навмисних дій ,так і недобросовісного ставлення до своїх обов’язків.Уся готівка повинна зберігатися у вогнетривкій шафі , на дверях та вікнах мають бути грати . Після завершення робочого дня касир зобов’язаний замкнути сейф і двері каси та опечатати спеціальною печаткою . Перед початком роботи касир перед тим , як відімкнути двері каси , повинен переконатись у цілості замка та пломби . Кожне підприємство має ліміт каси , встановлений підприємством та банком , який його обслуговує.

Ліміт каси – це граничний розмір суми готівки ,що може залишатися в касі на кінець робочого дня. Встановлення ліміту залишку готівки в касі проводиться підприємством самостійно , на підставі розрахунку встановлення ліміту залишків готівки в касі , що підписується головним бухгалтером та керівником підприємства . Цей ліміт затверджується наказом керівника підприємства на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника підприємства .Уся готівка має своєчасно оформлятись, тобто в день одержання готівкових коштів , та в повній сумі оприбутковуватись .

Документальне оформлення касових операцій здійснюється за допомогою прибуткових та видаткових касових ордерів та інших розрахункових документівПрибутковий касовий ордер (форма № КО-1) застосовується для оформлення надходження грошей в касу при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Він виписується в одному екземплярі і реєструється під номером в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (типова форма № КО-3) працівником бухгалтерії, підписується головним бухгалтером або уповноваженою на це особою і передається в касу підприємства, установи.Квитанція до прибуткового касового ордера, завірена підписами головного бухгалтера, касира, печаткою підприємства, видається на руки особі, що здала гроші. Прибутковий касовий ордер, по якому отримана готівка, залишається в касі.Прибутковий касовий ордер

ПКО і квитанції до них заповнюються працівниками бухгалтерії чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів або іншими способами, що забезпечують збереження цих записів протягом встановленого для них терміну зберігання.Таблиця 1.Заповнення прибуткового касового ордера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідно пам'ятати, що:

А)готівкові кошти можуть бути прийняті касиром за прибутковим касовим ордером тільки в день його оформлення;

Б)якщо в день оформлення і надходження ПКО в касу підприємства особа, вказана в ПКО, яка повинна була внести гроші в касу, не внесла їх до кінця робочого дня, до закриття каси, то такий ПКО визнається недійсним і анулюється. Анулювання ПКО після закінчення робочого дня здійснює касир, який перекреслює його (як правило, навхрест або по діагоналі) і робить напис: "Анульований". Такий же запис робиться в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів у колонці "Примітка";

В)анульовані ПКО не знищуються, а передаються до бухгалтерії, де підшиваються в спеціальну папку анульованих документів і зберігаються протягом 36 місяців після закінчення календарного року, в якому вони були виписані й анульовані.Видатковий касовий ордер (форма № КО-2) застосовується для оформлення видачі грошей з каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Він виписується в одному екземплярі працівником бухгалтерії, підписується керівником підприємства (організації) і головним бухгалтером або уповноваженою на це особою.

Порядок заповнення реквізитів видаткового касового ордера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок оформлення касової книги

Усі факти надходження і вибуття готівки відображаються в касовій книзі.

Касова книга – це обліковий реєстр, призначений для обліку касових операцій касиром.Кожна бюджетна установа або організація веде одну касову книгу для обліку касових операцій із готівкою у національній валюті.Касова книга повинна бути пронумерованою, прошнурованою та скріплена печаткою установи або організації. Кількість аркушів у касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера.На кожну іноземну валюту відкривається окрема касова книга.Записи у касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору, кульковою або чорнильною ручкою. Перші примірники залишаються в касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира. Перші та другі примірники мають однакові номери.Виправлення в касовій книзі не допускаються, але якщо вони зроблені, то потрібно їх засвідчити підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує.Записи в касовій книзі здійснюються касиром відразу після отримання або видачі грошей за кожним касовим ордером.У кінці кожного робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на наступне число і передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш касової книги (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими касовими ордерами й видатковими документами під підпис у касовій книзі.Звіт касира – це документ, який передається касиром до бухгалтерії і являє собою відривний листок касової книги з доданими до нього прибутковими і видатковими касовими документами.Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обгрунтування, виконання записів у касовій книзі і виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або уповноважену керівником особу.Касові документи після складання касиром звіту та його обробки у бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36-ти місяців після закінчення календарного року матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов’язок зберігання документів, в окремому сейфі або спеціальному приміщенні, що передається під охорону.Інвентаризація каси. Згідно положення « Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» кожне підприємство повинно раз у квартал проводити інвентаризацію каси .Для здійснення перевірки каси наказом керівника установи призначається комісія , яка проводить інвентаризацію і за її результатами складає відповідний акт . При перевірці наявності грошових коштів у касі приймається до уваги тільки фактична наявність готівки. Ніякі документи або розписки в залишок готівки у касі не включаються. При виявленні нестачі або лишків грошових коштів в акті вказують їх суму і причини виникнення. Виявлена в касі готівка коштів, не виправдана прибутковими касовими ордерами, вважається лишком і підлягає зарахуванню в дохід підприємства; нестача коштів - підлягає стягненню з касира. Акт інвентаризації грошових коштів складається у двох примірниках і підписується членами комісії та відповідно касиром , як матеріально відповідальною особою . Один примірник акту здається в бухгалтерію для підшивки , а другий видається касирові для певної звітності

БО "Темп" Форма № інв.-15

(підприємство, організація)

Акт № 12

інвентаризації наявних грошових коштів, що знаходилися у касі підприємства станом на 11 січня 200 _ р.

На підставі наказу від 9 січня 200_ р. № 13 проведена інвентаризація грошових коштів станом на 11 січня 200_ р.

При інвентаризації виявлено:

наявність готівки 1800 грн.

поштових марок 200 грн.

талонів на бензин 3460 грн.

Разом 5460 грн.

П'ять тисяч чотириста шістдесят гривень(словами)

За обліковими даними - 5500 грн.

Результати інвентаризації: лишок -

нестача - 40 грн.

Останні номери касових ордерів:

прибуткового № 12

видаткового № 13

Голова комісії: Керівник В. Дорошенко

(посада) (підпис)

Члени комісії:

Головний бухгалтер І. Бабич

(посада) (підпис)

Бухгалтер Р. Зайцева

(посада) (підпис)

 

Розписка

Підтверджую, що грошові кошти, перелічені вище, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа Г. Левченко _

(підпис) (дата)

Пояснення причин лишків або нестач.

Виявлена нестача грошових коштів у касі в сумі 40 гривень (сорок гривень) виникла в результаті моєї неуважності в роботі.

Рішення керівника підприємства. Нестача грошових коштів у сумі 40 гривень (сорок гривень) підлягає відшкодуванню касиром Левченко Г.І.

11 січня 200 _ р. В. Дорошенко

(підпис)

 

Результати інвентаризації відображають в обліку в такому порядку. Виявлені при інвентаризації залишки грошових коштів у касі оприбуткують і зараховують на доходи підприємства записом:

Д-т рах. "Каса"

К-т рах. "Інші доходи"

При цьому слід мати на увазі, що розмір збитку, нанесеного господарству внаслідок нестач Сума відшкодованого збитку оформляється записом:

Д-т рах. "Каса"

К-т рах. "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"

 

Використана література:

В.Я.Басараб «Бухгалтерський облік. Теорія і практика»

Г.Кім, В.В.Сопко Бухгалтерський облік : первинні документи

Н.М.Грабова « Теорія бухгалтерського обліку»