Держава та її сутність

Розробив: викладач Вашкевич В.І.

Держава та її сутність

ДЕРЖАВА – це спосіб організації політичної влади домінуючої частини населення в соціально неоднорідному суспільстві, за допомогою якого здійснюється керівництво суспільством в інтересах цієї домінуючої частини.

Ознаки держави:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функції держави:

І. За сферами соціальних відносин:

1. Політичні.

2. Ідеологічні.

3. Економічні.

4. Гуманітарні.

5. Екологічні.

ІІ. За часом здійснення:1. Постійні. 2. Тимчасові (стихіне лихо, війна).

ІІІ. За спрямуванням:1. Внутрішні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально орієнтована держава – це спосіб організації політичної влади народу, за допомогою якого здійснюється керівництво суспільством в інтересах усього суспільства.Форма держави – це сукупність суттєвих засобів організації, устрою й здійснення державної влади, що виражають сутність держави.Складові форми держави:1. Форма правління – це організація верховної влади держави, тобто устрій вищих органів державної влади, їхня структура, порядок утворення і взаємодії між собою, із населенням, а також ступінь участі населення в їх формуванні:· Монархія (вища державна влада повністю або частково зосереджена в руках одноособового глави держави (короля, царя, імператора), влада якого передається, як правило, по спадковості)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Громадянське суспільство – це суспільство громадян із високим рівнем економічної, соціальної, політичної культури і моральних властивостей, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини, суспільство рівноправних громадян, яке не залежить від держави, але взаємодіє з нею заради спільного блага.Громадянське суспільство – спільність рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником, а також брати активну участь у політичному житті.

Риси (ознаки) громадянського суспільства:

Ø визнання людини, її прав і свобод найвищою суспільною цінністю;

Ø пріоритет суспільства над державою, що є регулятором суспільних відносин і гарантом здійснення прав особистості;

Ø подолання відчуження людини від засобів виробництва, знарядь праці і результатів своєї діяльності;

Ø забезпечення економічної свободи громадян і їх об’єднань;

Ø наявність плюралізму (різноманіття) в усіх сферах матеріального і духовного життя;

Ø рівноправність і захищеність усіх форм власності, насамперед приватної (як індивідуальної, так і групової);

Ø надійна система соціального захисту особистості;

Ø ідеологічна, політична свобода особистості, наявність демократичних інститутів і механізмів, які забезпечують кожній людині можливість впливати на здійснення державної політики.Принципи громадянського суспільства:

Ø дотримання законів;

Ø справедливість;

Ø особиста свобода;

Ø всезагальне усвідомлення;

Ø приватна власність.

Громадянське суспільство не залежить від держави, а лише взаємодіє з нею. Їх не можна протиставляти одне одному, але не можна й ототожнювати.Правова держава – це держава, в якій панує закон, громадянин знаходиться під надійним правовим захистом, де існує взаємна відповідальність особи і держави. Це держава реальних прав людини, вона є засобом, інструментом забезпечення таких прав.

Основні ознаки правової держави:

· панування в суспільному і державному житті права, верховенство закону (високий авторитет закону та загальна повага до нього);

· панування народного суверенітету (джерело влади – народ, який через представницьку або пряму демократію формує органи влади);

· закріплення основних прав людини (закон діє не лише для громадян, а й для держави, її органів, установ);

· розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову (наявність механізму стримування від переваги однієї з них і порушення рівноваги в їхніх взаємовідносинах);· незалежність судової влади від інших гілок влади;

· гарантія прав і свобод особи, забезпечення їх охорони;

· непорушність свободи, прав та інтересів, честі та гідності особи, її юридична захищеність;

· взаємна відповідальність держави і особи, рівність всіх перед законом, єдність прав та обов’язків;

· професіоналізм посадових осіб і органів, які створюють та впроваджують правові норми;

· висока правова культура суспільства і правосвідомості всіх правових суб’єктів, наявність правових знань;

· пріоритет норм міжнародного права над нормами національного.

Характер правової держави:

Ø демократичний – громадяни та їх об’єднання впливають на прийняття державних рішень;

Ø соціальний – орієнтація на забезпечення кожному громадянину належних умов життя;

Ø світський – церква відокремлена від держави.