Тема уроку: Складання оборотної відомості по виробничих запасах.

План відкритого уроку

Бухгалтерія – один з найпрекрасніших винаходів світу. І.В.Гете

Дата : 18.12.2013

Предмет: Виробниче навчання

Група : ОБ-31

Тема програми: Облік господарських процесів

Тема уроку: Складання оборотної відомості по виробничих запасах.

Мета уроку:

Навчальна: формування і розвиток вмінь і навичок при складанні оборотної відомості по виробничим запасам.

Виховна :виховати повагу до праці,дисциплінованість,сумлінність та відповідальність.

Розвиваюча:вміти самовдосконалюватися, набувати навички до професії обліковця, вміти контролювати і планувати свою працю.

Навчально - наочні засоби І ТЗН: калькулятор

Міжпредметні зв’язки: Бухгалтерський облік

Дидактичне забезпечення : практичні завдання

Тип уроку : урок по вивченню виробничих операцій .

Навчальна література: В.Я.Басараб «Бухгалтерський облік:теорія та практика»

Хід уроку.

1.Організаційний етап

Перевірка наявності учнів

Перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Вступний інструктаж.

2.1 Інструктаж з питань охорони праці

2.2.Актуалізація опорних знань учнів. Запитання до учнів.До якого класу належать виробничі запаси?На якому рахунку ведеться облік виробничих запасів?Відповідно до Положення (стандарту)запаси поділяються на ….Якими документами оформляються виробничі запаси ?За яким документом здійснюється оплата виробничих запасів ?За яким документом здійснюється оприбуткування запасів?Для чого служить бланк «Довіреність»?Для чого служить картка складського облікуЯк оформляється матеріальний звіт?Як розрахувати первинну вартість запасів?

2.3.Гра «Торбинка бухгалтерських документів». Капітан команди підходить до торбинки, з якої витягає по одному бухгалтерські документи так, щоб команда не бачила їх. Учень розповідає про нього:яке призначення, де використовується, які реквізити. Скільки документів відгадає команда, стільки й балів отримує.

2.4.Гра «Сюрприз із конверта». Питання-сюрприз, яке представник команди вибирає навгад, містить 3 підказки, які стосуються одного поняття бухгалтерії. Якщо з першої підказки, зрозуміло, про що йде мова,- команда відповідає і отримує 3 бали. Якщо відповідь дається після другої підказки – 2 бали, а після третьої – 1 бал. Якщо відповіді немає, то надається право відповіді команді-суперниці і за правильну відповідь вона отримує 1 бал.

 

Питання -сюрпризи

1. Цей документ використовується в банку.

2.Служитьдля перерахування коштів.

3.Цим документом клієнт довіряє банку здійснити певну операцію.(Платіжне доручення)

 

1. Складається з двох частин.

2. В одній частині 3 розділи в іншій – 5.

3. Підсумок обох частин має бути рівним.(Баланс)

 

1. В ньому відображено все, що відбувається на підприємстві.

2. До його складу входять кореспонденції рахунків.

3. Головна ознака його – зміст господарської операції.(Журнал господарських операцій)

 

1. Це спосіб узагальнення результатів бухгалтерських рахунків.

2. ЇЇ використовують для складання і контролю показників Головної книги а також Бухгалтерського балансу.

3. Містить 3 пари однакових підсумків.(Оборотна відомість)

 

1.Вона відкривається на рік

2.Вона є обліковим регістром.

3.До неї заносять дані із меморіальних ордерів.(Головна книга)

 

1.Є обов’язковою кожного року.

2.Проводиться у матеріально відповідальних осіб.

3. Проводиться на складах, в касі.(Інвентаризація)

 

1. Утримуються для подальшого продажу.

2. Знаходяться в процесі виробництва.

3.Зараховуються на баланс за первісною вартістю

 

1. Використовується при перевезенні вантажу.

2. Оформляється перевізником.

3.Вказується номер і марка автомобіля (Товарно-транспортна накладна)

 

2.5.Повідомлення теми , мети уроку учням.

 

ІІІ. Формування нових знань

3.1. Вивчення нового матеріалу

План

1. Поняття « Оборотна відомість»

2. Оборотна відомість за синтетичними рахунками

3. Оборотна відомість за аналітичними рахунками

Оборотна відомість — спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків за звітний період, а також засіб зв'язку між балансом і рахунками. Оборотну відомість складають за синтетичними та аналітичними рахунками.В оборотних відомостях відображають обороти за дебетом і кредитом рахунків, а також залишки на початок і кінець звітного місяця.Ознайомимося передусім з будовою, порядком складання і призначенням оборотної відомості за синтетичними рахунками. Будують таку відомість у вигляді багатографної таблиці, у першій графі якої записують назву рахунків, а в наступних — дебетові та кредитові залишки на рахунках на початок місяця, обороти за дебетом та кредитом кожного рахунка за місяць, а також залишки на рахунках на перше число наступного за звітним місяця. У кінці оборотної відомості за кожною з граф підбивають підсумки.

Таблиця 1.1

Оборотна відомість за синтетичними рахунками грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як бачимо, оборотна відомість узагальнює дані поточного синтетичного обліку, даючи зведену інформацію про зміни господарських засобів і їх джерел за звітний місяць, а також наявність їх на початок і кінець місяця.Оборотна відомість за синтетичними рахунками має велике контрольне значення для перевірки правильності й повноти облікових записів на рахунках, яка грунтується на одержанні в ній трьох пар рівних між собою підсумків: за дебетом і кредитом рахунків на початок місяця; за дебетом і кредитом рахунків за місяць; залишків за дебетом і кредитом рахунків на кінець місяця.Рівність підсумків дебетових і кредитових залишків на рахунках на початок місяця зумовлена рівністю підсумків активу та пасиву балансу, який є підставою для запису початкових залишків на активних і пасивних рахунках.Рівність підсумків оборотів за дебетом і кредитом рахунків зумовлена подвійним записом операцій, згідно з яким кожна операція в однаковій сумі записується за дебетом і кредитом різних рахунків.Третя рівність (підсумків залишків за дебетом і кредитом рахунків на кінець місяця) зумовлена двома попередніми рівностями: якщо початкові залишки на рахунках суми оборотів однакові, то й залишки активних і пасивних рахунків на кінець місяця в підсумку повинні бути однаковими.Порушення цих рівностей свідчить про помилки, допущені в облікових записах під час складання оборотної відомості.За допомогою оборотної відомості за синтетичними рахунками можна виявляти помилки в облікових записах, зумовлені порушенням правила подвійного запису, коли сума операції записана за дебетом одного рахунка, але пропущена за кредитом іншого (або навпаки), або коли за дебетом одного рахунка операція записана в одній сумі, а за кредитом другого — в іншій. У цьому разі буде порушено рівність підсумків оборотів за місяць за дебетом і кредитом рахунків в оборотній відомості, а також рівність залишків на них на наступну звітну дату.Оборотну відомість за синтетичними рахунками використовують для складання бухгалтерського балансу на наступну звітну дату (на перше число наступного за звітним місяця). Підсумкові залишки на рахунках оборотної відомості показують наявність і розміщення господарських засобів (дебетові залишки), а також джерела їх формування (кредитові залишки). Ці залишки рахунків переносять у баланс, в якому рахунки, що мають дебетові залишки, записують в активи, а ті, що мають кредитові залишки, — у пасиви балансу.Так, з наведеної оборотної відомості (див. табл. 1.1) випливає, що господарські засоби за звітний місяць збільшилися на 172000 грн (1024000 - 852000), зокрема за рахунок збільшення основних засобів — на 78000 грн (790000 - 712000), матеріальних запасів — на 44000 грн (80000 - 36000), затрат у виробництво — на 100000 грн (104000 - 4000); залишок грошових коштів у касі також збільшився на 28000 грн (30000 - 2000) за рахунок їх зменшення на розрахунковому рахунку в банку на 78000 грн (98000 - 20000). Зміни в господарських засобах зумовили зміни й у джерелах їх формування: статутний фонд збільшився на 78000 грн (895000 - 817000), а заборгованість постачальникам — на 99000 грн (114000 - 15000) за зменшення заборгованості банку за кредитами на 5000 грн (20000 - 15000).Отже, оборотна відомість за синтетичними рахунками є способом узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки повноти та правильності облікових записів і складання балансу, а також отримання узагальненої інформації про наявність і зміни господарських ресурсів і джерел їх формування, необхідної для управління діяльністю господарства.Крім оборотних відомостей за рахунками синтетичного обліку на підприємствах складають також оборотні відомості за аналітичними рахунками. Техніка їх складання така сама, як і для оборотних відомостей за синтетичними рахунками. Відмінність полягає лише в тому, що за синтетичними рахунками щомісячно складають одну оборотну відомість, а за аналітичними — за кожною групою рахунків, що ведуться до відповідного синтетичного рахунка.Оборотні відомості за аналітичними рахунками за змістом можуть різнитися, що зумовлено особливостями обліковуваних на рахунках об'єктів. Так, аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей ведуть як у натуральних, так і у грошовому вимірнику, тому в оборотних відомостях за аналітичними рахунками таких цінностей передбачені графи для запису їх кількості, ціни й вартості. Для початкового та підсумкового залишків в оборотних відомостях за такими рахунками відводять тільки одну графу, бо кредитового залишку на матеріальних рахунках не може бути.Аналітичний облік розрахунків і джерел засобів ведуть тільки у грошовому вираженні, тому в оборотних відомостях за такими рахунками передбачені графи лише для грошового вимірника.На відміну від оборотної відомості за синтетичними рахунками оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку не мають трьох пар однакових підсумків. Це пояснюється тим, що кожну оборотну відомість за рахунками аналітичного обліку складають тільки за одним синтетичним рахунком.В оборотній відомості за аналітичними рахунками початкові й підсумкові залишки залежно від того, якими є рахунки — активними чи пасивними, є дебетовими чи кредитовими. Оскільки записи на синтетичних і аналітичних рахунках роблять паралельно на підставі одних і тих самих документів, то в разі правильних облікових записів підсумки оборотів і залишків в оборотній відомості за аналітичними рахунками мають дорівнювати сумам оборотів і залишку відповідного синтетичного рахунка. Порушення цієї рівності свідчить про наявність помилок в облікових записах.Розглянемо будову оборотної відомості за аналітичними рахунками до синтетичного рахунка "Матеріали" (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунка "Матеріали" за січень 2012 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, підсумки оборотів і залишків за аналітичними рахунками мають дорівнювати оборотам за дебетом і кредитом, а також залишку синтетичного рахунка, який їх об'єднує.Оборотні відомості за аналітичними рахунками використовують також для одержання детальної інформації про рух і залишки окремих видів засобів та їх джерел, необхідної для контролю й оперативного керівництва. Проаналізувавши цю інформацію, можна встановити, скільки та яких саме матеріальних цінностей надійшло в господарство, скільки їх використано, чи відповідають їх залишки встановленим нормативним запасам, у якому стані перебувають розрахунки з окремими дебіторами та кредиторами тощо. На підставі одержаної інформації приймають управлінські рішення, спрямовані на усунення недоліків, поліпшення роботи підприємства.Отже, оборотні відомості за аналітичними рахунками є способом узагальнення даних аналітичного обліку з метою перевірки правильності облікових записів і одержання інформації, необхідної для оперативного управління.За значної кількості товарно-матеріальних цінностей доцільніше складати сальдові відомості. Вони відкриваються на рік і за кожним видом цінностей містять дані (у натуральних і грошовому вимірниках) про їх залишки на перше число кожного місяця. Показники ж оборотів відсутні, і це значно спрощує їх складання. Контроль за правильністю облікових записів при цьому не погіршується, бо звіряння натуральних і вартісних залишків на рахунках дає такі самі результати, що й звіряння показників оборотних відомостей. Форму сальдової відомості наведено в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Сальдова відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунка "Матеріали"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдові відомості широко використовують при оперативно-бухгалтерському (сальдовому) методі обліку товарно-матеріальних цінностей.За окремих форм бухгалтерського обліку (наприклад, журнально-ордерної) поширюється такий порядок обліку, коли немає потреби складати оборотні відомості за аналітичними рахунками. Це досягається суміщенням підсумків за низкою рахунків синтетичного та аналітичного обліку в одному реєстрі, що дає змогу мати всі необхідні показники одночасно. Показники перевіряють безпосередньо під час підбиття підсумків в обліковому реєстрі за звітний місяць. Завдяки цьому економиться час на ведення обліку, підвищується достовірність показників.

3.2.Кросворд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Поточний інструктаж

4.1.Виконання учнями практичних завдань:

4.2.Обхід робочих місць:

Перший обхід – перевірка правильності організації робочих місць учнів;

Другий обхід – перевірка вмінь користування технологічними картами;

Третій обхід – надання допомоги учням у вирішенні завдань;

Четвертий обхід – перевірка виконання робіт;

П ‘ятий обхід – перевірка якості роботи учнів.

4.3.Прийом майстром виконаних робіт

V . Заключний інструктаж

5.1. Підбиття підсумків уроку:Рівень досягнення поставленої мети ;

Помилки учнів при виконанні завдання Аналіз помилокВиставлення оцінок в журнал

Домашнє завдання : Повторити тему «Облік виробничих запасів»з підручника Басараб В.Я.

5.2. Прибирання робочих місць

 

Майстер в/н Шулятицька З.М.